Huishoudelijk Reglement van Judoschool Berrevoesj vzw goedgekeurd op de Algemene Vergadering d.d. 29-11-2007

Art 1. Algemeen

·        Elke lid van  de vereniging kent de inhoud van dit reglement en gedraagt er zich naar.

·        De Technisch Directeur/trainer en/of een bestuurslid kan de toegang tot de dojo verbieden aan elke aanwezige (judoka of toeschouwer) die zich niet gedraagt naar het regels van het Huishoudelijk Reglement.

·        Opmerkingen en/of problemen worden aan de leden van de Raad van Bestuur overgemaakt en kunnen enkel door de Raad van Bestuur behandeld worden. Beslissingen van de Raad van Bestuur zijn onherroepelijk.

·        Dit Huishoudelijk Reglement evenals een actuele lijst van de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering ligt ter beschikking en inzage van elk lid in de dojo. Een exemplaar wordt op eenvoudig verzoek overhandigd.

·        In alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement kunnen de aanwezige trainer/Technisch Directeur en/of bestuursleden de nodige richtlijnen geven.

 

Art 2. Lidmaatschap

·        Het lidgeld, zoals vastgelegd door de Algemene Vergadering dient te worden betaald bij de aansluiting en is geldig voor twaalf maanden

·        Betaalde bijdragen zijn niet terugvorderbaar.

·        De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om elke aansluiting of verlenging van aansluiting te weigeren.

·        De aansluiting dient te worden verlengd in de maand die vooraf gaat aan diegene waarin de vergunning vervalt. Het lid wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd.

·        Voor de minderjarige judoka’s is het akkoord van de ouder(s) vereist (handtekening op de vergunning) voor deelname aan wedstrijden of stages.

 

Art 3. Kledij en Hygiëne

 Het bestuur van de vereniging streeft er naar om de trainingen in de meest hygiënische omstandigheden te laten verlopen. De leden worden verzocht onderstaande regels te respecteren:

·        De judogi (of judopak) moet steeds in zuivere toestand zijn.

·        De vrouwelijke judoka’s dragen onder de judogi een wit T-shirt.

·        De broekspijpen en de mouwen mogen niet te lang zijn, dit om veiligheidsredenen. Zie hiervoor de instructies van de Vlaamse Judofederatie (VJF) vzw voor de juiste grootte.

·        De gordel wordt netjes geknoopt.

·        Draag geen juwelen, piercings of scherpe voorwerpen.

·        De handen en de voeten van de judoka moeten gewassen zijn.

·        De nagels van vingers en tenen zijn kort geknipt.

·        De haren moeten proper zijn. Lange haren dienen samengebonden te zijn (geen metaal of scherpe kantjes!).

·        Op de tatami wordt gegeten noch gedronken.

·        Roken is verboden in alle lokalen van de dojo.

·        Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmettingen en bevuiling van andere judoka’s en de mat te vermijden.

·        Hou de kleedkamers, douches en toiletten proper!

Art 4.De Lessen

·        Judoka’s dragen in de dojo en de kleedkamers aangepast schoeisel (pantoffels of slippers zijn aan te raden).

·        De judokaarten van de jongeren (tot en met 4° Kyu) worden op het einde van elke training ingevuld. Dit heeft tot doel de trainer een overzicht te geven van de door de judoka gevolgde lessen en om eventueel de ouders op de hoogte te houden van de aanwezigheid/afwezigheid van de jongeren.

·        De Technisch Directeur bepaalt in welke groep de judoka mag deelnemen aan de lessen.

·        Bij te laat komen biedt de judoka zich aan bij de trainer. Pas na goedkeuring door de trainer kan de judoka de training aanvatten.

·        Trainingsuren:
De trainingsuren worden regelmatig gepubliceerd in de verschillende uitgaven van de vereniging en op de website van de vereniging.

Art 5.Gedragsregels in de dojo en op de tatami 

·        De judoka’s groeten steeds op correcte wijze: 

o       Bij het betreden en verlaten van de tatami

o       De geknielde groet wordt gebruikt men om de trainer te groeten aan het begin en het einde van de les.

o       Aan het begin en einde van een oefening groet men zijn partner.

·        Wanneer men niet oefent (bijv. om uit te rusten of naar de uitleg van de trainer te luisteren), doet men dit volgens de voorgeschreven wijze: zittend, geknield of in kleermakerszit of anders staande zonder ergens tegenaan te leunen

·        Indien men de mat wil verlaten voor het einde of tijdens de les dient men altijd de toestemming te vragen aan de trainer.

·        Er dient te worden gestreefd naar de grootst mogelijke stilte, zowel door de judoka’s als de toeschouwers.

·        Judo vereist respect voor de trainer en uit zich in de wijze waarop de trainer wordt aangesproken. Raadgevingen en berispingen van de trainer dulden geen aanmerkingen, en op geen enkele wijze wordt onbeschoft gedrag getolereerd.

·        Ook de bestuursleden worden met respect aangesproken. Aanwezige bestuursleden kunnen de trainer helpen bij het bewaren van de discipline onder de aanwezigen, in het bijzonder om en rond de tatami.

·        In zijn gesprekken en gedragingen gedraagt de judoka zich hoffelijk tegenover iedereen.

·        Het past geen judoka iemand uit te dagen zowel binnen als buiten clubverband.

·        Indien er evenementen georganiseerd worden ten voordele van de club wordt er op uw medewerking gerekend, de club is er immers voor U.

 

Art.6 Sportief reglement

We streven er naar om onze judoka’s een sportieve basishouding bij te brengen. Onze vereniging ondersteunt dan ook volgende sportieve doelstellingen:

1.      Wees fair tijdens de kampen

2.      Waardeer de tegenstander

3.      Aanvaardt wat de scheidsrechter beslist

4.      Mopper niet op uw ploegmaats

5.      Kom verzorgd voor het publiek

6.      Eerbiedig andermans goed

7.      Wees een loyaal voor uw ploegmaten

8.      Vermijd elk grof woord

9.      Train regelmatig

10.  Hou de clubnaam hoog 

Art 7. Graad- en/of Danverhogingen

·        De toelating tot een examen van graad- of Danverhoging is steeds een beslissing van de trainer of Technisch Directeur.

·        Het gedrag, de inzet en de regelmaat van aanwezigheid van de judoka kunnen een rol spelen bij de beoordeling van, of het toelaten tot het examen.

·        De examens hebben plaats op een tijdstip beslist door de trainer en het bestuur en worden meegedeeld bijvoorbeeld via een mededeling aan het prikbord of de website.

·        Voorwaarden om toegelaten te worden tot de proeven:

o       de opgegeven stof kennen

o       minimum aantal trainingen bijgewoond hebben

o       de vereiste leeftijd bereikt hebben

o       in regel zijn met de kledij

o       het gedrag, de inzet en de regelmaat van aanwezigheid van de judoka

 €/* 8. Sancties

Binnen de vereniging kunnen volgende maatregelen worden overwogen en toegepast:

·        de mondelinge berisping door de trainer:
een mondelinge terechtwijzing al dan niet gekoppeld aan een extra oefening, of de onttrekking van de judoka aan bepaalde oefeningen tijdens de training

·        de schriftelijke berisping door de Raad van Bestuur:
een schriftelijk gemotiveerde verwittiging indien herhaaldelijk inbreuken op de gedragsregels worden vastgesteld. Deze berisping wordt uitgesproken door Raad van Bestuur al dan niet op voorstel van de trainer of de Technisch Directeur.

·        de schorsing door de Raad van Bestuur:
de judoka wordt voor één of meer trainingen geschorst. Tijdens de schorsing mag de judoka ook niet deelnemen aan proeven of wedstrijden.
De schorsing wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur, na overleg met de Technisch Directeur en/of de trainer.
Ouders van minderjarige leden worden van de schorsing op de hoogte gebracht.

·        de uitsluiting door de Raad van Bestuur:
voor de resterende geldigheidsduur van de vergunning wordt het de judoka verboden aanwezig te zijn op trainingen of deel te nemen aan proeven of wedstrijden. De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur na overleg tussen de trainer en/of de Technisch Directeur.
Ouders van minderjarige leden worden van de schorsing op de hoogte gebracht.

 

Opgemaakt te Liedekerke op 29/11/2007